תקרות וסכומים לשנת 2021

תקרהסכוםהערות
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס8,640פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,399.2 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות תמיתה בשיעור 75% או יותר
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה12,340פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
מענק פטור עקב מוות24,700פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר8,700104,400 ש״ח לשנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 4712,300147,600 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי17,400208,800 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5)21,750261,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה)
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד15,712188,544 ש״ח לשנה
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ263,000 (11,835)התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א)
תקרת ״ההפקדה המוטבת״18,480ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,540 ש״ח לחודש)
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״1,028 בחודש12,340 ש״ח לשנה
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3)
השכר הממוצע במשק = 10,551 ש״ח
26,378המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד.
ההפקדה הפטורה – 1,978 ש״ח
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א)34,900כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 2,907 ש״ח
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״364,330סעיף 9(7א)(ז1)
סכום נקודת הזיכוי ממס2182,616 ש״ח לשנה
סכום צבירה מזערי93,473תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב)
סכום קצבה מזערי4,498תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1)

מדרגות המס לשנת 2021

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,290עד 75,48010%
מ-6,291 עד 9,030מ-75,480 עד 108,36014%
מ-9,031 עד 14,490מ-108,360 עד 173,88020%
מ-14,491 עד 20,140מ-173,881 עד 241,68031%
מ-20,141 עד 41,910מ-241,681 עד 502,92035%
כל שקל נוסףכל שקל נוסף47%
מס יסף – מעל 53,970מעל 647,64050%