תקרות וסכומים לשנת 2022

תקרהסכוםהערות
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס8,660פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,503.2 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה12,640פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
מענק פטור עקב מוות25,290פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר8,900106,800 ש״ח לשנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 4712,600151,200 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי17,800213,600 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5)22,250267,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה)
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד15,712188,544 ש״ח לשנה
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ270,000 (12,150)התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א)
תקרת ״ההפקדה המוטבת״18,960ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,580 ש״ח לחודש)
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״1,053.33 בחודש12,640 ש״ח לשנה
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3)
השכר הממוצע במשק = 10,551 ש״ח
26,378המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד.
ההפקדה הפטורה – 1,978 ש״ח
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א)34,900כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 2,907 ש״ח
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״373,080סעיף 9(7א)(ז1)
סכום נקודת הזיכוי ממס2232,676 ש״ח לשנה
סכום צבירה מזערי95,718תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב)
סכום קצבה מזערי4,606תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1)
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה72,616תקרה שנתית

מדרגות המס לשנת 2022

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,450עד 77,40010%
מ-6,541 עד 9,240מ-77,401 עד 110,88014%
מ-9,241 עד 14,840מ-110,881 עד 178,08020%
מ-14,841 עד 20,620מ-178,081 עד 247,44031%
מ-20,621 עד 42,910מ-247,441 עד 514,92035%
כל שקל נוסףכל שקל נוסף47%
מס יסף – מעל 55,270מעל 662,24050%