תקרות וסכומים לשנת 2023

תקרהסכוםהערות
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס9,120פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,742.40 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה13,310פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
מענק פטור עקב מוות26,620פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר9,400106,800 ש״ח לשנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 4713,300151,200 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי18,800213,600 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5)23,500267,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה)
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד15,712188,544 ש״ח לשנה
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ284,000 (12,780)התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א)
תקרת ״ההפקדה המוטבת״19,920ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,660 ש״ח לחודש)
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״1,109 בחודש13,310 ש״ח לשנה
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3)
השכר הממוצע במשק = 11,870 ש״ח
29,675המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד.
ההפקדה הפטורה – 2,225.60 ש״ח
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א)39,300כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 3,275 ש״ח
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״373,080סעיף 9(7א)(ז1)
סכום נקודת הזיכוי ממס2352,676 ש״ח לשנה
סכום צבירה מזערי100,771תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב)
סכום קצבה מזערי4,849תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1)
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה76,449תקרה שנתית

מדרגות המס לשנת 2023

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,790עד 81,48010%
מ-6,791 עד 9,730מ-81,481 עד 116,76014%
מ-9,731 עד 15,620מ-116,761 עד 187,44020%
מ-15,621 עד 21,710מ-187,441 עד 260,52031%
מ-21,711 עד 45,180מ-260,521 עד 542,16035%
כל שקל נוסףכל שקל נוסף47%
מס יסף – מעל 58,190מעל 698,28050%