תקרות וסכומים לשנת 2024

תקרהסכוםהערות
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס9,430פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,903.60 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה13,750פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
מענק פטור עקב מוות27,520פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר9,700116,400 ש״ח לשנה
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 4713,700164,400 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי19,400232,800 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5)24,250291,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה)
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד15,712188,544 ש״ח לשנה
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ293,397 (13,203)התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א)
תקרת ״ההפקדה המוטבת״20,520ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,710 ש״ח לחודש)
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״1,146 בחודש13,750 ש״ח לשנה
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3)
השכר הממוצע במשק = 12,536 ש״ח
31,340המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד.
ההפקדה הפטורה – 2,350.50 ש״ח
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א)41,500כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 3,458 ש״ח
תקרת הפקדה חודשית לפנסיה מקיפה5,14020.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״405,900סעיף 9(7א)(ז1)
סכום נקודת הזיכוי ממס2422,676 ש״ח לשנה
סכום צבירה מזערי104,140תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב)
סכום קצבה מזערי5,012תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1)
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה79,005.69תקרה שנתית

מדרגות המס לשנת 2024

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 7,010עד 84,12010%
מ-7,011 עד 10,060מ-84,121 עד 120,72014%
מ-10,061 עד 16,150מ-120,721 עד 193,80020%
מ-16,151 עד 22,440מ-193,801 עד 269,28031%
מ-22,441 עד 46,690מ-269,281 עד 560,28035%
כל שקל נוסףכל שקל נוסף47%
מס יסף – מעל 60,130מעל 721,56050%